top of page

תורה ומדע - הרב אלי הורביץהספר ״תורה ומדע״, מאת הרב אלי הורביץ הי״ד, עומד על שלוש נקודות יסודיות: הנושא הראשון הוא עצם הבנת המושגים "תורה" ו"חכמת חול" והעמידה על ההבדל ביניהם. בירור זה הכרחי והוא העומד ביסוד כל שאר הנושאים בספר זה. רק אם נעמוד על עניינה של התורה ועל ייחודיותה משאר חכמות החול נוכל לבנות בקרבנו את היחס הנכון אליה, ומתוך כך גם אל החכמות.


בשער השני נעסוק בבירור היחס אל חכמות החול - האם יש צורך ללמוד אותן, או אולי אדרבה, יש איסור לעסוק בהן. מתוך הדברים נעמוד על תפקידן של חכמות החול, ונשתדל להבין מה הן בונות באדם הפרטי הלומד ובמה הן מקדמות ומעלות את המציאות כולה.


לאחר שני הבירורים היסודיים הללו, נעסוק בשער השלישי בסוגיות שבין תורה ומדע - סוגיות שונות שבהן נראה לכאורה שיש סתירה בין התורה לבין המדע: קדמות העולם, מניין שנות העולם והאבולוציה - שאלת גיל העולם ואיך מתמודדים עם שיטות מדעיות האומרות שהעולם הוא בן מיליוני שנים? האם שיטת האבולוציה סותרת את התורה? ועוד


את השיעורים הללו לימד הרב אלי הורביץ הי"ד במסגרת שיעור בכוזרי (מאמר ראשון סע' ס-סז). בשנים תשס"ב-תשס"ג.


הרב אלי לימד סוגיות אלה בתוך סידרת שיעורים שעסקה בסוגיות יסוד בתרבות הישראלית - ביניהן גם הסוגיות: הפמיניזם, השלום והנצרות. הספר ״תורה ומדע״ הוא אחד משלושה ספרים שיצאו. ספרים נוספים בסדרה הן: ״מלחמת התרבות״ ו ״בני החי״ -תחיית ישראל לאור סוגיית הנצרות.


אנו תפילה שספר זה יוסיף עומק בהבנת עניינה של התורה ובירור מגמותיה.תיוגים:

4 צפיות

Comments


bottom of page