top of page

ליל שימורים - שיחה לפסח - הרב אלי הורביץביאור עניינו של חג הפסח, מהות ההכנות והנקיונות לקראת החג.


מתוך החוברת:

כעס, עצב, עצבנות - כל אלה הם 'שמות נרדפים' של ניתוק הפרטיות שלנו מעומק החיים הכללי. בליל התקדש החג אנו זוכים להארת הצד הכללי שביחידים, אנו משומרים מכל המזיקים הללו.


גם ההכנות לקראת הפסח צריכות להיות באותה מתכונת. מוטל עלינו בשלושים הימים שקודמים לפסח לבדוק שלא יהיו פירורים של חמץ בחורים ובסדקים, אבל מעבר לכך, אנחנו צריכים לבדוק את החורים ואת הסדקים שבהם מסתתרים פירורי העין הרעה, הלב הקמוץ שלנו, העצבנות וכל המידות הרעות והמגונות, שעמן אנו מתמודדים יום יום.


שלושים ימים שהם סוף השנה, או בהסתכלות אחרת: טרום השנה החדשה שיש בהם הארה; שקיימת בהם היכולת לבער את החמץ מלבנו.


סגולה זו של שלושים הימים שלפני פסח היא חרב פיפיות. מצד אחד יש בתקופה זו עזר אלוקי אדיר לעבוד את העבודה המוסרית הזאת, להאיר את הנר הבודק בסתרי הסתרים במקום שאיש אינו יודע, אולם מצד שני, דווקא בגלל שיש סיוע והארה, אוי לו לאדם שלא עמל את העמל הזה, אוי לאדם שנכנס לליל התקדש החג כשפירורי העצבנות, הכעס ורוע הלב עדיין בקרבו.תיוגים:

צפייה 1
bottom of page