השכלתם הכללית ורוב כשרונם היו אמצעי ליראת שמים, כי השתמשו בכישרונותיהם התרבותיים לחיזוק תורה ומצוות