top of page

השיעור לפורים שלא נגמר

הרב אלי מבחינתי הייתה אישיות מיוחדת במינה,

השיעורים של פורים שלו היו חמש ושש שעות, כהכנה לחגים ואמרתי לעצמי ,"כמה הוא כבר יכול לדבר על החג?"


ואז הוא היה פותח בפנינו עולמות אדירים של קדושה וטהרה ושל עומק.


תמיד שאלתי את עצמי מעניין מה הוא עשה לפני שהוא היה בישיבה גבוהה. ואז יום אחד הוא פשוט סיפר לנו שהוא היה מלמד תינוקות לפני שהוא היה ב״שבי חברון.

זה עוד יותר הפתיע אותי.


הרב אלי הסביר שצריך לדעת טוב טוב איך ללמד את הדברים בפשטות ולהשאיר אותם בגדלותם. תהה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן!

הרב רן בן משה

コメント


bottom of page