top of page

ר' אלנתן ודינה הנאהבים והתמימים בחייהם ובמותם לא נפרדו

הרב שאר ישוב כהן

רב העיר חיפה


נפלה עטרת ראשנו. אויה לנו כי חטאנו. ר' אלנתן ודינה הנאהבים והתמימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו ומאריות גברו לעשות רצון אביהם שבשמים, במסירות נפש על תורת ישראל, על עם ישראל ועל ארץ ישראל.

על מטבע שטבעו חכמים בברכות "ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך", ..


מכבוד קדושת אבי מורי הרב הנזיר זצ"ל שרבותינו בעלי הקבלה אמרו ואישי ישראל אלו נשמותיהם של הקודשים והטהורים שמוסרים את נפשם על קידוש השם. והמלאך גבריאל עומד לפני כסא הכבוד ומעלה את נשמותם לעולות תמימות לפני הקב"ה. נשגב מבינתנו להבין את דרכי השם. כולנו יודעים שהנשמות הזכות והטהורות האלה שנפלו שדוד בידי מרצחים, שעסקו במסירות נפש בהרבצת תורה בעיר הקודש חברון, בקרית ארבע, בכל מקום שהיו, בודאי מתקבלות ברצון ובאהבה על ידי הקב"ה והם עתידות ללמד זכות על כל בני משפחתם, על כל תלמידהם ועל כל קהילת הקודש של אחינו בחברון שהקב"ה יושיעם ויוציאם מצרה לרוחה. ועל כל בית ישראל שמוסרים את נפשם באהבה על קדושת ארץ ישראל. די לנו בקרבנות האלה, בעולות התמימות האלה.


אין אנחנו יכולים לעמוד כאן ולהעריך אל נכון את גדלותו בתורה ויראת שמים של הרב אלנתן, את גדולתה בצדקות ובחסידות של הרבנית שלו מרת דינה. הם שמרו את משמרת השם והחזירו רבים לדרכי תורה ועבודת השם, והרביצו תורה ממש ועסקו בבנין ארץ ישראל ובנין משפחות בישראל, להביא שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו בין ישראל לאביהם שבשמים.


יהי רצון שבזכות עבודת הקודש שלהם יעלה קורבנם לרצון לפני אדון כל, ויאמר לצרותינו די בחודש הזה חודש אדר שמרבים בו שמחה, ויתבטל קיטרוגו של עמלק על עם ישראל, והקב"ה יושיענו ויגאלנו מכל אויבנו ויתקיים בנו "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי ד' וצדקתם מאתי נאם ד'".


ואתם תלכו לשלום ותנוחו ותעמדו לגורלכם לתחית המתים בקץ הימים במהרה בימינו ונאמר אמן.


תיוגים:

5 צפיות

Comments


bottom of page