top of page

מרשם האושר: את עצמך תתקן תמידית ועל השני תסתכל בעין יפה.

לפני הפרידה לראש השנה

(הרהורום של דינה בדף טיוטא שהתחילה להכין לתלמידות)


הרבה שיחות מוסר, פישפוש במעשים, התעוררות, תשובה, חשבון נפש. גם איזו שנה מחכה לנו וכו׳.

עומדים בפני ה׳ ערומים ומתחננים: ״חתום לחיים ארוכים כל בני בריתך״ ולמרות שאנו מוכתמים ולא ראויים – מבקשים ממך חסד.


והרי ידוע שהקב״ה מתייחס עלינו איך שאנחנו מתייחסים לאחרים, מנהיג אותנו באותה מידה שאנו מתנהגים...


מרשם האושר:

את עצמך תתקן תמידית ועל השני תסתכל בעין יפה.


הכתיבה היא מתנה. חשוב גם קצת לפרגן לעצמנו. חשוב מאוד לדעת את הנקודות הטובות שלנו, זה נותן כוח ועידוד וגם עם הנשק הזה אנו יודעים להשתמש לטוב.


שנה טובה


דינה הורביץ


Comments


bottom of page