top of page

מה מאפיין את עם ישראל?

השתתפתי בעבר בסדרת מפגשים עם תנועת 'דור שלם'. האנשים שישבו שם לא היו מסוגלים לשמוע את המילים 'עם סגולה'. ואף על פי כן, באחד הדיונים הוזכר העניין הזה של עם סגולה, ובסוף הערב קם אחד היושבים והכריז - ״אני אכן מאמין שישראל הם עם סגולה, ואני מאמין גם שהצרפתים הם עם סגולה והאנגלים הם עם סגולה - כל עם והסגולה שלו״.


שאלתי אותו - במה מתבטאת לדעתו הסגולה הישראלית? והוא ענה ״עם ישראל מתייחד בכך שזהו העם היחידי שאין לו סגולה, הוא מתייחד בכך שאין שום דבר שמייחד אותו. האומה הישראלית היא שקופה, בערך כמו מטבע האֵירוֹ - מטבע אחת שניתנת לשימוש בכל אירופה כולה, בלי שום מאפיין ייחודי של עם מסוים״.


כשסיים את דבריו, עניתי לו שגם הרב קוק אומר דבר דומה. יש עמים שסגולתם היא סגולת השכל, יש עמים שסגולתם היא סגולת המוסר ומהי סגולת ישראל? כאן יש סגולה אחרת לגמרי. אין זו סגולה פרטית מסוימת אלא הסגולה שבשבילה נברא העולם כולו, זהו טעם החיים להאיר את התוכן, את הטוב ואת החיות האלוהית בכל יצורי הבריאה, בכללים ובפרטים. החיות הזאת גנוזה בתורה ובמצוותיה, וזוהי המתנה המובחרת שבה התייחדו ישראל.


זהו עיקר העיקרים.


מתוך ״ספר הלידה״

הרב אלי הורביץ


לכל עם יש תכונות אופייניות נפשיות המיוחדות לו. הקדושה שבישראל איננה פוטנציאל שמתגלה ביחידים, אלא היא קבועה בה.

מתוך ״בני החי״

הרב אלי הורביץ

תגובות


bottom of page