top of page

לא פחות מהזכות שזיכה אותי ה׳ שרב אלי הוא היה רבי, זיכה ה׳ שרב אלי היה ידידי.

הרב אלי, אלנתן.

אלנתן, בספר עזרא, הוא השם של אחד ה״מבינים״ - החכמים. כמה זה התאים לרב אלי שלנו. אבל לא רק שאלנתן היה חכם, הוא גם נשלח על ידי עזרא הסופר בשליחות מיוחדת. גם זה התאים לרב אלי, כי גם הוא נבחר על ידי ההשגחה האלוקית להיות אחד התלמידים המבינים את דברי רבנו - הרב צבי יהודה זצ״ל.


מה הייתה השליחות של אלנתן המקראי? למצוא אנשים המתאימים והמסוגלים לחדש את העבודה בבית ה׳. גם השליחות של רב אלי דומה לזה. למצוא, לחנך ולגדל את האנשים המתאימים והמסוגלים להמשיך את תחיית הקודש, תחיית עם הקודש בארץ הקודש, כהמשך של הקץ המגולה.


הקב״ה חנן את הרב אלי, בנוסף על חכמתו והבנת שליחותו, בפתיחות וחברויות נפלאות. לא פחות מהזכות שזיכה אותי ה׳ שרב אלי הוא היה רבי, זיכה ה׳ שרב אלי היה ידידי.


בית משפחת הורביץ היה בית של יראת ה׳ טהורה ומרכז חינוכי, תורני וחברי לכל כך הרבה אנשים


אריה וייס

וציפורה
Comments


bottom of page