top of page

כשהרב אלי ודינה התגרו במרכז הקליטה במבשרת ואלי למד בכולל ״מרץ״

את הרב אלי ודינה הכרנו במבשרת, שם התגוררנו מטעם הכולל "מרצ"

הכולל מצא פתרון דיור לחלק מהתלמידים בהסכם עם הסוכנות כאשר מרכז הקליטה היה יחסית ריק מחוסר עליה והתחייבנו לעזור לעולים הנשארים במרכז.


היינו כתשע משפחות: הורביץ , זייני, הרב רקנטי, הרב בן ישי, שלום ואך, פלהיימר, דרייליך (שגרו מול הורביץ) ומשפחת שלום שהיום בקשת עוד.

הבעלים למדו בכולל ובערב השתדלו לתת שעורים. הנשים היו עוזרות לעולות החדשות במשך היום.


לפעמים הייתי חוזר עם הרב אלי זצל מהכולל ברגל הליכה של כרבע שעה לפחות וכך היינו מחליפים רעיונות.

הרב אלי לא למד כמונו חצי יום הלכה וחצי יום גמרא, אלא בבוקר היה לו סדר לימוד משלו כנראה בגמרא ורק אחר הצהריים היה משתתף מרכזי ובולט בשעורי הרב בן יעקב שליטא.


בשנה השלישית עברנו להתגורר בטלז סטון שהיתה שכונה בתחילתה. באותה שנה התגורר שם הרה״ג מרדכי גיפטר זצ״ל עם כשישים תלמידים בני 18 כולם מאמריקא. חרדים מודרניים שעברו אותנו בדרך ארץ מופלא.


בערב יום העצמאות הרב אלי ודינה תלו דגל על חלון הסלון הנוטה לכביש הראשי ונסעו לירושלים ובאו נציגי השכונה לדרוש שנסיר את הדגל שהוא נגד שיטתם והלכנו לבירור אצת הרב גיפטר בנידון.


בהמשך לימדנו במשותף במכון אורה וגרנו קרובים בירושלים.

הרב יוסף זייני







Comments


bottom of page