ותטע ביננו תמיד אהבה ותברך את בעלי שיצליח ללמוד תורה הרבה, תורה לשמה ושיצליח בהוראת צאן קדושים ויקדש