top of page

ותטע ביננו תמיד אהבה ותברך את בעלי שיצליח ללמוד תורה הרבה, תורה לשמה ושיצליח בהוראת צאן קדושים ויקדש

תפילה של דינה שנשאה עימה בארנק


יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקי ואלוקי אבותי שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את בעלי מכל נזק ומכל רע ומכל חולי ותתן לו חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד.


ותתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים


ותטע ביננו תמיד אהבה ואחווה, שלום ורעות. ותקבע אהבתי בלב בעלי, שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי, ותטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלב שלם ובכיבוד שמים.


ותברך את בעלי שיצליח ללמוד תורה הרבה, תורה לשמה, לכל מקצועותיה, ובפרט התורה הגואלת, ולעלות במדרגות התורה מחיל אל חיל, להיות מדובק ביראתך, ושיצליח בהוראת צאן קדושים ויקדש את שם שמים בכל מלוא מובן המילה.


ותברך את בעלי ברכה שלמה כדבר שנאמר [כספות של שבע מושכת על בעלי]


יברכך – מושכת עליו ברכה

ה׳

וישמרך – מושכת עליו שמירה

יאר ה׳ פניו אליך – הארת פניו עליו מהקב״ה

ויחנך – שימצא חן תמיד

ישא ה׳ פניו אליך – הקב״ה סלח לו

וישם לך שלום – העיקר שיטע בו שלום – שלוות נפש


ונאמר: ה׳ שמרהו וחייהו ואושר בארץ. אמן וכן יהי רצוןKommentare


bottom of page