top of page

ותטע בין כל בני המשפחה אהבה. שיהיו תמיד בריאים ושמחים ומתפוצצים מהרגשת האחווה והיחד והאהבה הדדית

תפילה של אמא שנשאה עמה תמיד בארנקה


יהי רצון מלפניך ה׳, אלוקי ואלוקי אבותיי, שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את ילדי היקרים מכל נזק ומכל רע ומכל חולי, ותיתן להם חיים ארוכים של אושר וכבוד, ותיתן להם ברבות הימים זרע של קיימא, בנים הגונים וצדיקים.


ותטע בין כל בני המשפחה ובין עצמם אהבה, אחווה, שלום ורעות. שיהיו תמיד בריאים ושמחים ומתפוצצים מהרגשת האחווה והיחד והאהבה הדדית ותמיכה מתמדת ומעל הכל אהבה בלי גבול ובכל תנאי.


ושהפרחים שלי יפרחו ויגדלו ויצמחו ויתפתחו לאנשים בנים חכמים ונבונים, אוהבי ה׳, יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש, בה׳ דבקים ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.


ותטע עמוק בליבם, ובמיוחד בלב צבי שיח׳, אהבת התורה, חשק לימוד התורה, התמדה ודביקות, ושיצליח בלימודיו ושירגיש את מתיקות לימוד התורה – ״מתוק מדבש ומנופת צופים״


ויגדלו מעלה מעלה, מחיל אל חיל, לקדש את שמך בעולם בכל מלוא מובן המילה. ושכל ילד יוציא לפועל כוחותיו והרגשותיו.


ותטע בליבם אהבתך ויראתך לעשות את רצונך ולעבדך בלב שלם כיהודים בתוך כל ילדי ישראל.


ותברך את ילדי היקרים ברכה שלמה כדבר שנאמר: כי בלימוד התורה כל הכל.


Commentaires


bottom of page