top of page

והגית בו יומם ולילה. תכנון הזמן של הרב אלי הורביץ


4:00 – 6:00 - התעמלות, כתבי הרב, כתבי מוסר

6:00 – 7:20 – שחייה, תפילה, ארוחת בוקר

7:20 – 8:25 – דף יומי

8:30 – 9:20 – שיעור אמונה

9:30 – 11:45 – לימוד גמרא לשיעור

11:45 – 12:55 – שיעור גמרא

13:00 – 14:15 – אוכל, מנוחה

14:15 – 15:15 – ראשונים

15:15 – 15:30 מנחה

15:30 – 18:40 – גמרא עיון מהיר

18:45 – 19:30 – מהר״ל

19:30 – 20:30 – מעריב, אוכל משפחה (יש לציין שגם לארוחה הזו אבא הביא ספרים ללימוד יומי)

20:30 – 23:00 – הלכה, משנה, נ״ך, פ״ש, פרוייקטים
Commentaires


bottom of page