top of page

התענגות משיעוריו של הרב אלי

היינו רצות במדרגות כדי לא להפסיד מילה התענגנו מכל מילה של הרב אלי.


אני ממש זוכרת את מה שהוא לימד.


איזה מתיקות עדינות וטוהר הייתה לשניהם.

שרה קטן

bottom of page