באותו רגע חשתי כמו חץ שמפלס את כל הדורות ומחבר אותי ישירות עם שרה אמנו, דרך רבקה, רחל ולאה.