top of page

אלי הורביץ בפנייה לרב צבי יהודה שיקבלו לישיבה ״שאוכל לגדול בתורה להביא ברכה לכלל עמנו כמה שידי משגת״

ב״ה

י״ג סיון תשל״ח


לכבוד מר״ן ראש הישיבה רב צבי יהודה שליט״א,


לפני זמן קצר כתבתי לרב בפרטיות ענייני משך השנים האחרונות, וכאן אזכיר רק בקיצור:


למדתי בישיבה לפני שהתחתנתי ואחרי החתונה נשארתי במסגרת הישיבה. כעבור תקופה מסויימת, ר׳ צבי טאו שלח אותי ללמוד במבשרת ציון (כולל מר״ץ) על מנת שאחזור ללמוד בישיבה בתום שהותי שם, ביתר הצלחה ובירור.


כעת אני, ב״ה, מוכן לחזור לשקוד בתורה במקום הארתה המרכזית, בישיבה, לעמול בשנים הבאות, להקיף ולהעמיק בה כמה שיותר בהלכה ובאגדה.


כבר היום אני לומד סדר בוקר עם ר׳ חיים כץ את המסכת הנלמדת בישיבה, והעיון באמונה אני עושה עם ר׳ עודד וולנסקי בעיקר.


חפץ אני ללמוד הרבה תורה, ללמוד מסכתות נשים ונזיקין בבירור שיטת הראשונים ואת הסוגיות העיקריות עד לביאור הגר״א.


כמו כן, שואף אני להשתלם בצד האמוני של התורה, לבנות ולשכלל את הקומה המוסרית שלי עד לכדי אפשרות הבנה והכרה אמיתית ועמוקה בסוגיות האמוניות הנוראות שבכתבי הרב זצ״ל, ההולכות ומתרחבות ומתבארות ב״לנתיבות ישראל״ ובשעורים כאן.


בלי להזניח, כמובן, היקף כל ספרי העיון לסגנונותיהם, את המהר״ל ואת ספרי הראשונים, ספרי המוסר השונים וכו׳, ומתוך כך, הארה מחודשת, ישרה, על סוגיות ההלכה, ובייחוד הלכות הצבור המתחדשות בדורות אלה מתוך התחדשות צבוריותנו כימי קדם.


כל זה דורש ריכוזיות של מאמץ ויגיעה משך כמה שנים. כמדומני שאני מוכן לזה מבחינה נפשית. מלא ציפייה ושמחה ליעד אדיר זה.


אבל, נוסף לזה, ב״ה זכיתי להביא שני ילדים לעולם, אותם אני זן ומפרנס ומחנך ומספק להם קורת גג. בזמן שלמדתי במבשרת, הכולל שם דאג לדברים אלה, עכשיו שאני חוזר לישיבה, אני זקוק לעזרה ולתמיכה שהישיבה מושיטה לתלמידיה כפי שנהנתי ממנה אחרי החתונה, לפני שהלכתי למבשרת.


במידה שלא אקבל עזרה זו, חצי יום לפחות, אצטרך לטרוח אחרי מזונות, ואני מסופק אם יישארו לי כוחות נפשיים בחצי השני של היום ללמוד לימוד פורה ויוצר.


לכן, אני פונה לרב, בבקשה לקבל אותי למסגרת הישיבה, כפי שהייתי בה לפני עזבי, ולהנות כשאר תלמידי הישיבה מהתמיכה שהישיבה מגישה, וזה על מנת שאוכל לגדול בתורה, בתורת ארץ ישראל המרכזית, בשלמות ובשכלול שכישרונותיי מאפשרים ומתוך כך להביא ברכה לכלל עמנו, כמה שידי משגת.


אלי הורביץ

Comentários


bottom of page