תתחדשי לך רעיתי יפתי ואתך כולנו כולנו נתחדש באור חדש על ציון, אור פני ה׳, אור תורת חיים אור אהבת חסד