top of page

תתחדשי לך רעיתי יפתי ואתך כולנו כולנו נתחדש באור חדש על ציון, אור פני ה׳, אור תורת חיים אור אהבת חסד

הקדשה שכתב אלי לדינה בספר ״שיר השירים פירוש״ של הרב שלמה אבינר שאלי התעתד להביא לה בשבועות


ב״ה


י״ד ניסן תשס״ד


ליונתי בחגוי הסלע


מה יפית ומה נעמת

קומי לך מסתר המדרגה

הגשם חלף הלך לו

נסו הצללים


תתחדשי לך רעיתי יפתי

ואתך כולנו כולנו נתחדש

באור חדש על ציון

אור פני ה׳

אור תורת חיים

אור אהבת חסד


ומתוך מאפליות נהורים

נהרי נהורים מבהיקים

אור של רפואה ותשובה

אור של גאולה ונחמה


ונזכה כולנו כולנו בכלל ובפרט

להשתחרר מכל מה שצריך להשתחרר


דודך

Comentarios


bottom of page