תמיד שהיה קשה לי באתי אליך מנסה לשים עליך ראש

הרב חננאל אתרוג

ר"מ בישיבת שבי חברון


אומרת הגמרא (פסחים נ ע"א) "'והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון'. מאי יקרות וקפאון? אמר רבי אלעזר: זה אור שיקר בעולם הזה וקפוי לעולם הבא. רבי יוחנן אמר: אלו נגעים ואהלות שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא. ורבי יהושע בן לוי אמר: אלו בני אדם, שיקרין הן בעולם הזה וקפויין הן לעולם הבא. כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד", גסס וכנראה מת. "כי הדר, אמר ליה אבוה: מאי חזית?" מה ראית? "אמר ליה: עולם הפוך ראיתי, עליונ