top of page

שבת שבתון - שיחת הכנה ליום כיפור - הרב אלי הורביץשיחה יסודית ליום הכיפורים מה עניינה של השביתה ביום זה? עיון בסדר עבודת הכהן הגדול. כיצד מתכפר לישראל על חטאיהם?


מתוך החוברת:

שלושה מרכיבים לקדושת יום הכיפורים: שביתה, עבודה, חזרה בתשובה ווידוי. עלינו להבין, כיצד שלושת מרכיבי הקדושה הללו, שחלקם אף נראים סותרים זה את זה, משתלבים יחד לקדושה אחת; כיצד קדושת יום הכיפורים יוצאת אל הפועל דווקא על ידי שלושה מרכיבים אלו?


בראש השנה, כל אחד נפתח לפי מדרגתו, לשמוע את קול השופר, ולהקשיב לקולות האלוקיים היותר רמים. כל השנה כולה אנחנו עמלים ומשתדלים לקלוט משהו מהאור האלוקי, אבל פגישות אלו קצרות וחטופות, בהן רב ההסתר של האור האלוקי על הגלוי. אולם בראש השנה המצב שונה, חוזר ומופיע בעולם הרצון האלוקי המקורי, מתגלה האמת האלוקית המוחלטת, אותה צריך העולם להגשים ולהוציא אל הפועל בכל מערכות החיים...


...מיד כשמסתיים ראש השנה, ועם ישראל חוזר אל ימות החולין ואל עולמות החומר, ומנסה להמשיך את האור הגדול אל תוך החיים עצמם, מתקוממות אומות העולם ואומרות לישראל: 'עם ראש השנה אין לנו בעיה, גם אנחנו משתוקקים למציאות אלוקית ויש לנו שאיפות קדושות, אבל החיים עצמם לא שייכים לזה! עלינו אי אפשר לעבוד, אנחנו מכירים את זה; אנחנו גם שייכים לחיי הרוח ומחפשים קשר לאלוקים, אך אנחנו יודעים שחיי אנוש קרוץ חומר, עם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, עם חיים של ארץ ומדינה אינם שייכים אל השאיפות הרוחניות הללו.


יוסיפו על כך הנוצרים ויטענו: גם אנו באים פעם בשבוע אל הכומר לווידוי, אך מעשים אלו אינם מטהרים את האדם באמת, הם לא מחברים את החיים אל שאיפות טהורות ואציליות. לפני הווידוי ואחריו ניתן לרצוח, לנאוף

ולגזול, והווידוי בא רק כדי לנקות את המצפון.


אם כן, אומרים שרי אומות העולם: "רבונו של עולם, אלו עובדי ע"ז ואלו עובדי ע"ז, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים, מפני מה אלו יורדין לגיהנם ואלו אינן יורדין לגיהנם?".


ביום הכיפורים מסתלק הקטרוג. ביום הכיפורים אין יכולת לשטן לקטרג. עד יום הכיפורים הקטרוג של יצר הרע ואומות העולם קיים, אבל ביום הכיפורים מתברר החשבון עד תומו, "ישעי – זה יום הכיפורים"; מתבררת תכונת החיים המיוחדת לישראל, להמשיך את הקדושה אל תוך החיים עצמם. ביום הזה מתברר שהחטאים חיצוניים לנו, ובאמת "כולך יפה רעיתי ומום אין בך".


החיבור הזה בינינו לבין הקב"ה, בינינו לבין האידיאלים האלוקיים מהותו של יום הכיפורים. ביום בו אנו הווים את הקדושה הזו, והיא מתגלה בכוחות הגופניים ממש.


צפייה 1

Comments


bottom of page