top of page
  • צבי

צור חוצבתם - הרב אלי הורביץעל ספר בראשית - הרב אלי הורביץ. "הביטו אל צור חוצבתם", זוהי מצוות הנביא, וזוהי עצת ד' לישראל באחרית הימים. לשם קיום מצוות הנביא, להחיות את הדור ולהשיבו אל טבעו, השקיע הרב אלי באופן מיוחד בלימוד ספר בראשית במשך השנים לקהלים שונים - תינוקות של בית רבן, מלמדים בתלמודי תורה, בחורים בישיבות גבוהות, וסטודנטיות להוראה במכללות למורות ולציבור הרחב.


בספר בראשית אנחנו נפגשים עם הדמויות הענקיות, כבירות החסד וגדולות האמונה, של האבות. הכרת הדמויות הנשגבות הללו עומדת ביסוד התפילה שלנו - אי אפשר להתפלל בלי ללמוד את ספר בראשית, אי אפשר לומר "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב", בלא להבין את הגודל האלוהי המופיע על ענקי הרוח הללו.


הפגישה המרתקת ומסעירה הזו עם אבות האומה בענקיותם והגילוי שהם שורשי החיים שלנו - על אף מדרגתם העליונה של האבות וריחוקם מאיתנו, הפגישה שלנו עימם היא פגישה קרובה - זהו החינוך שיבריא את האומה מתחלואיה, ויעמיד אותה במצבה האיתן בארצה השלמה, בחיוניות כוחותיה.


בשיעורים שנערכו בספר זה מפגיש אותנו הרב אלי הורביץ זצ"ל הי"ד עם ענקיותם של אבות האומה, עם ישרותם וגודל קדושתם, מפגש המברר לנו את טבענו, והמשיב אותנו אל בריאותנו ואל עצמיותנו. כל זאת בהסברה מעמיקה ויחד עם זאת זורמת וקולחת, ומתובלת בסיפורים הבאים לקרב את התכנים אל לב הלומד ולהמחישם באופן חי.


בשנים תשנ"ט-תשס"ג לימד הרב אלי שיעורים בספר בראשית על הסדר בישיבה הגבוהה ב"מצפה רמון" וב"מדרשת הרובע" במסלול ההכשרה למורות. שם התגבשו השיעורים לכלל מערכה אחת מסודרת ומגובשת, שהייתה נר לרגלינו בעריכת ספר זה.


כאן המקום להודות לישיבת "מצפה רמון" ולאחראים על ספריית השיעורים שם; לכל מי שעזר באיסוף הקלטות מתלמידות מדרשת הרובע, וביניהם - הרב אריה וייס , הרבנית אלישבע צוקרמן, והרבנית חנה מאיר.


באופן מיוחד ברצוננו להודות לנעמה ריבלין, תלמידה של הרב אלי מ"מדרשת הרובע", שהשקיעה שעות רבות בשמיעת כל הקלטות וסידורן באופן שיהיה אפשר לערוך אותן.


ואחרונים חביבים, תודה מעומק הלב למשפחת הורביץ הרחבה שנדבה רוחם אותם להשתתף בהוצאת ספר זה לאור, ואשר מלווים ומעודדים אותנו במלאכתנו, משפחה שמהתבוננות בה ניתן ללמוד באופן חי על הצור שממנו חוצבה.


משה אברהם מרחשוון, תשע"ז

תיוגים:

4 צפיות

Comentários


bottom of page