top of page

מסילת ישרים המבואר - הרב אלי הורביץספר ״מסילת ישרים״ הוא אחד מספרי המוסר המרכזיים. שורשיו של הספר בחכמת הנסתר, אך הוא נכתב על ידי הרמח"ל בשפה פשוטה וברורה, כהדרכה מוסרית לכלל העם, המתאימה באופן מיוחד לדורותינו.


שיעורי הרב אלי הורביץ הי"ד מיוחדים בעמקותם, בבהירותם ובדיוקם. בספר זה מבאר הרב אלי את דברי הרמח"ל ומעמיק בהם, ועושה אותם לתורה חיה, להדרכות מובנות, המאירות את דרכי חיינו במסילה העולה בית אל.


הדברים נצרכים מאוד בדורנו, שבו מתעוררת הדרישה לבאר כיצד ההדרכות המוסריות וחיי המוסר עולים בקנה אחד עם השיבה אל כוחות החיים הלאומיים והפרטיים.


הפרקים הראשונים של מסילת ישרים המבוארים בספר זה מהווים יחידה שלמה, שלב יסודי שלם בבניין המוסרי. כשהיסודות הללו נבנים באופן נכון שורשי ועמוק בנפש האדם - הדרך אל שאר המידות פתוחה בפניו, ואידך זיל גמור.


השיעורים ב״מסילת ישרים״ נלמדו על ידי הרב אלי הורביץ הי״ד בישיבת ״שבי חברון״, לבחורים בשנותיהם הראשונות בישיבה. שיעורים שהיו אבן יסוד לכל הבניין המוסרי והמידותי. כפי שהגדיר הרב אלי, השיעור היה מכוון לבאר את הנושאים שבירר הרמח״ל, בלא לנדוד מתוך כך לנושאים נוספים שאינם מעניין הספר עצמו. אך ההסברה בשיעור אינה קצרה ומתומצתת אלא פותחת ומרחיבה את הנושאים כדי להיפגש עם עומק כוונת דברי הרמח״ל ולאפשר ללומד להיבנות מהם ולשאוב הדרכה והוראת דרך לעבודתו המוסרית.


הרב אלי לימד עד סוף הפרק החמישי, סוף מידת הזהירות. כפי שמוסבר בספר, זו יחידה שיש לה ערך מצד עצמה, ומי שבונה קומה יסודית זו בקרבו הרי שדרכו למידת הנקיות סלולה בפניו. לכן אף שאין בספר זה כאן פירוש המקיף את הספר כולו, אך ערכו רב בבניין היסודות שעליהם עומד הבניין כולו.


משה אברהם


מתוך הפתיחה:

אדם שניגש לסלול את דרכו בעבודה הגדולה של בניין אישיותו ושל ביסוס שיעור הקומה הרוחני שלו, צריך ללכת בשני נתיבים – נתיב של לימוד אמונה ונתיב של לימוד מוסר.


בנתיב לימוד האמונה עליו להרחיב את דעתו, לרומם את שאיפותיו, להעמיק את מחשבותיו ולהסיר מהן מושגים רדודים ומצומצמים בענייני אמונת ישראל ותורתו. הוא צריך להפנים את הידיעה שהוא אינו אדם קטן, פרטי ואגואיסטי, אלא אדם שחייו הפרטיים יונקים ונובעים מחיי הכלל, מחייה של כנסת ישראל


לשם כך יש לקבוע לימוד מסודר בספרי האמונה - ספר הכוזרי, ספרי המהר״ל, ספרי הרב קוק וכל שאר ספרי האמונה - הקל הקל תחילה.


אך לימוד זה לבדו איננו מספיק, ויש צורך בנתיב נוסף של עבודה ותיקון - נתיב לימוד המוסר, נתיב שבו האדם יתקן את נפשו, את מידותיו ואת מוסרו הפנימי.


לעתים ניתן למצוא אנשים שלומדים תורה, אך לא ניכר שהיא משנה אותם, מרוממת אותם ומקדשת אותם... על האדם לשאוף לתיקון עמוק ושורשי של מידותיו, לטהרה גדולה של כוחות נפשו. ...יש לעסוק גם בנתיב של תיקון המידות.


יש ספרים רבים שעוסקים בבניין המידות, אבל מיוחד הוא הספר "מסילת ישרים" בהתקבלותו בעם ישראל כספר יסוד של בניין האישיות המוסרית של האדם.

תיוגים:

4 צפיות

Comments


bottom of page