top of page
  • צבי

לבננו היקר לנו מאוד צבי אהרון

ערב ראש השנה תשס״ג


לבננו היקר לנו מאוד צבי אהרון,


מטר סוחף, גשמי ברכה, דמעות גיל של אמנו רחל בישרו את יציאתך לאויר עולם, ואנחנו בהלל והודאה קבלנו מתנת שמים.


לוינו אותך בילדות קסומה, עליזה, ואחר כך בכאבי ההתבגרות ויסורי בית הספר. עקבנו בנשימה עצורה אחר נפתולי עליתך והתקדמותך מלימודים לצה״ל, מצה״ל לעבודה ובעיקר - התעלותך להיות איש, חזק, ישר דרך, נעים הליכות, רגיש ומתחשב, אוהב את הכל ואהוב על הכל, אחראי, אידיאליסט, והוגה דעה, איש שיח וחבר.


והיום עומדים אנו ומשתאים מסוד ה׳ בקישור הנפשות, בשעה נפלאה זו שהגעת לפרק העיקרי בחייך: ״על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד״ (בראשית ב׳ כ״ד).


ומי שיש לו אשה - רק מי שיש לו אשה - שרוי בשמחה, בברכה, בטובה, בתורה, בחומה, בשלום.


ועומדים ומשתאים מגודל הנס שזכית בטל י-ה, לא למטר שעצב בו, אלא טל שהכל שמחים בו (רש״י ריש האזינו). וטל מאת ה׳ יורד עליך ועלינו לבישום ולברכה.


ומעכשיו, נלווה אתכם מרחוק (וגם מקרוב) בתפילה וביחול ובברכת הורים אוהבים, שתדעו רק אהבה ואחווה ושלום ורעות


אבא ואמא

ב״ה

יום אך טוב לישראל לחודש אני לדודי ודודי לי


לטליה היקרה,


הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

כטל חרמון שיורד על הררי ציון, ירדת עלינו, על משפחתינו, על צביינו


ואנחנו אתך - אתכם רעים האהובים - בכל אשר תלכו, אנחנו אתכם בתפילתנו, בברכותינו, ביחולנו


כי שם צוה ה׳ את הברכה

חיים עד עולם


אבא ואמא

לטליה רבקה בתנו לעתיד,


שפע ברכות ותפילות לך ולכל אשר לך,

ממרומי עמק חברון

אשת חיל מי ימצא בטח בה לב בעלה

את היי לאלפי רבבה

צהלי ורוני יושבת ציון

צבי + טליה = ציון

אנחנו אתך באושר וצפיתך - צפיתנו.

(נכתב על ידי אלי)


בס״ד

לטליה היקרה לנו כל כך!

יהי רצון שהניגון והשיר הפנימי

תמיד תשרה בביתכם,

שתהיו קשורים ביניכם בקשרי

אהבה, אחוה, שלום ורעות וקשורים

בחוטים של אהבת ה׳ ויראת ה׳.


באהבה רבה,

אבא מאמא

(נכתב על ידי דינה)


ב״ה

ג׳ כסלו תשס״ג

למחותנינו החדשים אבי ואריאלה,


כוסנו רוויה מכל אושר השמחה המוקרנת ומופצת מהזוג החדש.

יהי רצון שכך יהיה תמיד (או לפחות, על פי רוב)

ואנחנו מכירים לכם תודה על שגדלתם פנינה כזאת, כטל שהכל

שמחים בו. שכולה הארת פנים., ושמחה, ועין טובה,

ובטוחים ומתפללים שטובים השניים מהאחד

ושכולנו נזכה לשמוח בשמחתם תמיד.


וראה בנים לבניך שלום על ישראל


אלי ודינה

Comments


bottom of page