top of page

הנועם, האמונה, כמה נעים היית. בכל דבר להתייעץ אתך מתוך מבט של אמונה ושל תורה

הרב משה בן יצחק

ישיבת שבי חברון


ר' אלי אחינו. מורנו ואחינו. ודינה. שלושים שנה היכרנו וקרוב לעשרים שנה בבית הזה. בנועם, באמונה. כמה נעים היית. בכל דבר להתייעץ אתך מתוך מבט של אמונה ושל תורה. אי אפשר לדבר.


"יתגדל ויתקדש שמיה רבה בעלמא די ברא כִּרעותיה" - יתגדל ויתקדש כרצונו' ואנחנו לא מבינים. כדברי הרב זצ"ל באיגרת "כחותם על הגליון ואי אפשר לקרא באותיות" ואנחנו לא מבינים. זהו רצון ד', אבל בינתיים כאן חילול ד'. כששפלי אדם הורגים בנו בישראל, בצדיקים ובקדושים כר' אלי ודינה.


"רבים אֹמרים לנפשי אין ישועתה לו..." (תהלים ג ג).


נבקש מכם שתפעלו במרום תתפללו על ילדיכם ועלינו, על כולנו, על כל ישראל שייפסק חילול ד' ותיראה מלכותו. שיתחזקו הילדים וכל הרשעה כעשן תכלה "והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד"

(זכריה יד ט).

הרב אלי יחד עם הרב משה בן יצחק בסוכתו של הרב שלמה רענן הי״ד


Comments


bottom of page