top of page

היתי מחכה כל כך למפגש עם דינה ושותה כל מילה, כל נשימה ומבט שלה בצמא.

זכיתי ללמוד בתכנית של הרב בלייכר עם שניהם, הרב אלי ועם דינה, והיה תענוג ממש.

היתי מחכה כל כך למפגש עם דינה ושותה כל מילה כל נשימה ומבט שלה בצמא.


באותו ערב שבת היינו בבית שמש בבית הורי .

ושאלתי את כולם אם הם שומעים את זה את השירה הזו... וכולם שאלו אותי מה, על מה את מדברת?

ושוב שאלתי, שמעתי מקהלה של ילדים משו מלאכי לגמרי שרים מנגינות מדהימות ולא הפסקתי לשמוע את זה כולם לא הבינו מה נפל עלי.


במוצאי שבת, כששמענו תבשורה האיומה, הבנתי ששמעתי לגמרי את כל צבא השמיים ומלאכי מרום והצדיקים שרים לכבודם ומלווים אותם בכבוד רב.

אורה טוביComments


bottom of page