אנחנו יוצאי דופן בשכונתנו ...וביחוד בבית הכנסת שגם להצטרף למניין, אין מעמדי ברור