top of page
  • .

אל לנו להביט באחרים, אין דמיון כוזב יותר מהשוואת אדם לאדם

מכתבים שנכתבו ע"י הרב אלי הורביץ לאשתו דינה, לאחר שנודע להם על חששות להמשך ההיריון.


לכבוד אשתי יונתי,

אינני יודע איך לחזק, אולי אני צריך קודם להתחזק בעצמי להתחזק באמת, קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. להיות אמיתי דובר אמת בלבבו – שכל מילה, כל מחשבה, כל הרגשה ממקור האמת נובעת, בלי שום זיוף. לבער את הדמיון החולני ולהתאמץ באומץ האמת, פשוט להיות עצמי. להיות עצמאי, לחוש ולהרגיש מה אנו מה חיינו – במובן החיובי החיוני נעם ה' הזורם עמוק עמוק בקרבנו, הנותן לנו ערך ומשמעות, אחריות ותקווה. להיות אמיתיים, להשתחרר מהמועקה של השטחיות – לקרוא דרור לעצמנו בלי פחד ובלי פשרות.


כשאדם עושה חשבון עם עצמו, סוף החשבון יכול רק להביאו להכרת אפסותו אנכי עפר ואפר, ואז מוכרחת לבא ההתפרצות שמעל החשבונות - התרוממות, אין אני, ואז בשבילי נברא העולם. להיות מאוחד עם הכל, חלק מהכל, אוהב את הכל ושייך אל הכל, ואז הוא דובר אמת בלבבו אמת ברורה.


וכל זמן שאדם נשאר בפרטיותו, בחשבון, בשטחיות, האמת נעדרת שיתאמץ להיות כן וישר, אין לו תקווה ואין לו אלא אחיזת עיניים, אוחז את עיני עצמו ומבלבל את החיים בהמון ציורים וצילומים וצללים, כאדם שמתבלבל בין עצמותו ובבואתו בראי.

אל לנו להביט באחרים, שאין דמיון כוזב יותר מהשוואת אדם לאדם.

לדינה אהובתי, בבת עיני

אינני יודע איך לעודד ולהרגיע, איך לחזק אדם בשעת דחקו. אבל לבי מלא אהבה, אהבה וצער, אהבה ורצון טוב, אהבה עזה שאין לי כוח לבטא, אהבה שאינני מסיח דעתי ממנה אפילו רגע.


מה יהיה בסוף התקופה הזאת, אין לי מושג. שום הרגשה או רמז בלב אם יסתיימו הדברים לטוב או למוטב. אבל תחושה עמוקה ותקיפה יש לי, שבתוך החורבן של מתח וייסורים, עצבנות ודמעות, הולך משהו ונבנה. משהו שהוא יותר גדול וקיים ונצחי אפילו מהריון מוצלח.


יתכן, שאצל אחרים, קומה זאת נבנית בפחות עמל וקושי, אולי בני תלמידי חכמים חיים כך באופן טבעי, ומי יודע אם לא יזכו ילדינו אף הם לגדול בבריאות רוחנית כזאת. אבל אל לנו להביט באחרים, שאין דמיון כוזב יותר מהשוואת אדם לאדם. ואל לנו לקוץ בייסורים אלה – אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.


הולך ומתרקם וצומח העץ השתול על פלגי מים – העומד איתן ושלו בפני כל רוחות שבעולם. עץ ששורשיו למטה על פלגי מים של תורה, שכפיו נשואות בתפילה תדירית ושלבו שקט ובוטח, והוא יתן את פריו בעתו, וכל אשר יעשה יצליח.


הולכת וקרבה המלכה. ואין סיפק לסיים את מחשבותי, אבל דעי לך, אשתי, אשת בריתי, עצמי ובשרי, שלא דמיונות פורחים באויר מצייר אני, אלא דברי אמת ודאית הכמוסים וגנוזים בעומק סתר הרעש והרוגז הנוכחי.


נתפלל שנינו בחזקה ובתקווה חזקה, בגבורת אמונה שיצליח יוצר האדם את הריונך ושייוולד ולד של קיימא בעתו ובזמנו שלם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו הרוחניים והגשמיים, ושנזכה לאוהבו, לגדלו ולחנכו ליראת ה' ולשקידת תורתו הארץ ישראלית, לאמונה עליונה ולקידוש שמו הגדול, בעז"ה.


אלימכתב שכתב הרב אלי לדינה בהגיעה לגיל 30, לאחר שנודע להם כי לא תוכל ללדת עוד


בייה

רייח ניסן תשמייג


לדינה אהובתי,

בהגיעך לכי טוב אורות מאופל אמר ויהי


אורות של יחד בעולם של פירוד


אורות אהבה נאמנה וידידות אמת

מבט של חן

עיניים עמוקות


אורות של עומק בעולם של שטחיות

חום אהבה להמיס בגפרור קשיחות

שמחה של דעת הכולל עולמים


אורות של עדינות בעולם של גסות

חידוש רעות באמון ותום

עינוגי דודים מיין מתוקים


אורות מאופל אמר ויהי


יתקבצו הניצוצות אחד לאחד

יפריחו יניבו יגנו עדי עד

כי זאת אמונתנו בלב איתן.

שגם כשאופל את חיינו מקדיר ורבו מחד קמטי החיים, האורות הם עיקר!

מצטרפים, מתגברים, מצמיחים גידול רענן

בעוז יתפוזו פעלי און - מחשבות זיקנה ויאוש יושלכו למצולות ים ורישומם ימחק.


ועוד אומר לך רעייתי תמתי,

אורות מאופל אמר ויהי

מתוך האופל ועל ידי האופל

בהתגברות בלי הרף על כל מעקש נחוש מתיקות,

לובן אהבה בכפליים

ואם בכך נשקוד נאמנה בביתנו

נחזה בודאי בהתנוצצות - התפוצצות גוונים אין ספור

שתילי זיתים רעננים, לתפארת עמנו.Comentários


bottom of page