top of page

אגרת הפורים הזאת - הרב אלי הורביץהספר נערך מתוך שיעור הכנה שהרב אלי העביר לפני חג הפורים לתלמידי ישיבת ״שבי חברון״.


מסביר הרב אלי הורביץ הי״ד באורך ובבהירות רבה את הבניין האמוני של סדר הנהגה אלוקית המתחדשת בחג הפורים. וכן דן בסוגיות מדוע שם שמים אינו מוזכר במגילת אסתר, ביאור היחס שבין עם ישראל לבין אומות העולם, ובין עם ישראל לעמלק, ועוד. 


הספר עוסק בחידוש המרכזי של חג הפורים שהיא ישועה דרך העולם הפוליטי ותסבכותיו, אין במגילה נס מעל הטבע או איזה אירוע ארואי, אלא מעיין מהלכים פוליטיים ותככים שפלים המנהלים את המגילה לכל אורכה.מתוך הספר:

פורים הוא חג שמצד אחד יש לו ביטויים גדולים ורחבים מאוד. כפי שנבאר להלן, ראשיתו של סיפור המגילה נעוץ בימי בראשית, בחטא אדם הראשון - "המן העץ".


ראשית זו באה לידי ביטוי בהתרוצצות הבנים בקרבה של רבקה, הולכת ומופיעה לאורך כל ההיסטוריה במאבק שבין ישראל ואומות העולם, וקשורה גם לאחרית, לגאולה ולתיקון השלם של העולם.


בגלל שייכותו של פורים לגאולה שלעתיד לבוא אומרים חז"ל: "כל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר: 'וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם".


אולם לחג זה יש גם ביטויים אישיים ואינטימיים מאוד המשפיעים השפעה גדולה על האדם הפרטי. חג הפורים משאיר את רישומו והשפעתו על האדם בין אם הוא שותה ובין אם הוא אינו שותה. הקליטה האמונית של המגמות האלוקיות הפועלות בהיסטוריה איננה דבר פילוסופי, להיפך, "מיחייב איניש לבסומי עד דלא ידע" -


דווקא התעלות האדם מתוך קדושת היום אל מה שמעל לדעת, מפגישה את האדם עם אותה אמת אלוקית, עם אותה מגמה אלוקית אידיאלית העומדת ביסוד המציאות כולה והחורזת את ההיסטוריה מראשית ועד אחרית.


הביסום שאותו אנו חווים מתוך קדושת פורים הוא בישום עליון שיורד ביום הזה משמי שמים. בישום שאי אפשר להכיל אותו, שאי אפשר לתאר אותו, שאי אפשר לדעת אותו. לכן אנו מצווים להתעלות למצב של "עד דלא ידע".


ספר זה נצרך לכל מי שבא לגעת בעולם הרוחני של חג הפורים הנפלא.תיוגים:

8 צפיות

Comments


bottom of page